REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EVOLASHES.PL
aktualizacja 11 listopada 2021 r.

 

Sklep Internetowy www.evolashes.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla  konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.

 

W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

Dokonując rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności stanowiącą integralny załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r.   i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219) w celu opisanym w punkcie 8 poniżej. Podanie danych osobowych na formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny zrealizowania usługi świadczonej Użytkownikowi na podstawie umowy. 

  

Poprzez rejestrację Użytkownik akceptuje przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia Usługi, a w szczególności  przekazanie ich Partnerowi będącego wykonawcą usługi przewozu przesyłki.

Rejestrując się, Użytkownik może zaakceptować możliwość otrzymywania materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych, marketingowych oraz życzeń urodzinowych na pocztę e-mail. Po rejestracji ustawienia powiadomień może dowolnie edytować w swoim profilu w ramach Konta w zakładce Panel klienta. 

Użytkownik jako administrator danych osób figurujących w książce adresowej utworzonej przez niego w ramach konta użytkownika jest zobowiązany do zapewnienia poprawności merytorycznej wprowadzanych do książki danych i odpowiada za wszystkie skutki wynikające zarządzania własną książką adresową niezgodnie z przepisami prawa. Usługodawca zapewnia, że dane umieszczone przez Użytkownika w książce adresowej będą chronione z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Szczegółowy opis celu i zakresu przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz pozostałe informacje, których podanie jest obowiązkiem Usługodawcy, w tym informacje o przysługujących Użytkownikowi uprawnieniach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności na dole Regulaminu.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.evolashes.pl prowadzony jest przez EVO ATELIER BOŻENA GOLANOWSKA z siedzibą w Gdyni (adres siedziby: ul. Aleksandra Majkowskiego, nr 12, 81-214 Gdynia, adres do korespondencji oraz reklamacji taki sam jak adres rejestracji firmy); NIP: 5861673341; REGON: 191661621; numer telefonu:  516 06 62 44, adres poczty elektronicznej: sklep@evolashes.pl.

 

2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

 

3.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

4.Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.

 

 

§2 DEFINICJE

 

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

4. KLIENT - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności

prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie.

 

5. KONSUMENT - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej, a także osoba fizyczna składająca Zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością

gospodarczą lub zawodową.

 

6. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

7. KONTO KLIENTA – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 

8. DANE AUTORYZACYJNE - dane Klienta podane podczas zakładania Konta Klienta w Sklepie celem weryfikacji podczas logowania.

 

9. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 

10. PRODUKT, TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 

12. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:www.evolashes.pl.

 

13. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – oznacza określonego w §1 ust. 1 właściciela Sklepu.

 

14. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

16. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

 

17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 

18. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

19. DOSTAWCA - oznacza profesjonalnego przewoźnika, kuriera lub Pocztę Polską S.A., którym Sprzedawca powierza dostarczenie do Klienta zamówionego Towaru;

 

 

§ 4. KONTO KLIENTA

 

1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest jednak wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.

 

2. Założenie Konta Klienta jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.

 

3. Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając: dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy a także adres e-mail oraz hasło stanowiące Dane Autoryzacyjne do weryfikacji Klienta na stronie internetowej Serwisu Internetowego Sklepu. Dane zamawiającego są zapamiętane na Koncie Klienta Sklepu.

 

4. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, którego akceptacja jest warunkiem złożenia Zamówienia.

 

5. Założenie Konta Klienta potwierdzane jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail.

 

6. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.

 

7. Wypełniając formularz rejestracyjny, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji i potwierdzeń związanych z Zamówieniami składanymi w Sklepie (bez informacji handlowych niezwiązanych z przedmiotem zawartej Umowy sprzedaży, chyba że wyraził na to zgodę).

 

8. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Danych Autoryzacyjnych, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Dane Autoryzacyjne Klienta znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Danych Autoryzacyjnych.

 

9. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.

 

10. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres sklep@evolashes.pl z prośbą o usunięcie Konta Klienta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

 

11. Na ten sam adres e-mail nie można założyć więcej niż jednego Konta Klienta w Sklepie.

 

 

§ 5. ZAMÓWIENIE

 

1. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zamówienie stanowi o zawarciu Umowy sprzedaży o treści wynikających z przyjętej oferty i zobowiązuje Sprzedawcę do spełnienia świadczenia wolnego od wad - zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

2. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.

 

3. Po skompletowaniu Zamówienia na Stronie internetowej i określeniu formy płatności Klient wysyła Zamówienie do Sklepu.

 

5. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż zamówiony Towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient może podjąć decyzję w przedmiocie zmiany lub ograniczenia Zamówienia albo anulować Zamówienie. Brak odpowiedzi Klienta w terminie 14 dni od przekazania informacji o niedostępności Towaru będzie równoznaczny z anulowaniem Zamówienia.

 

6. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy przewidzianego w § 8 Regulaminu, Klient może anulować złożone Zamówienie w Sklepie, jednak nie później niż do momentu wysłania Zamówienia do Klienta.

 

7. Aktualna oferta Sklepu jest dostępna na Stronach internetowych i zawiera ceny Towarów oraz ewentualne warunki promocyjne.

 

8. Sprzedawca ma prawo wycofania lub zastąpienia oferowanych Towarów, przy czym uprawnienie to nie dotyczy złożonych Zamówień.

 

9. Ceny Towarów w ofercie Sklepu mogą ulegać zmianom, z tym zastrzeżeniem, że zmiana ceny Towaru nie dotyczy złożonych Zamówień.

 

 

§ 6. PŁATNOŚCI

 

1. Wszystkie ceny Towarów w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w odpowiedniej stawce.

 

2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.

 

3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

 

4. W przypadku wystawienia faktury VAT, Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a. gotówką przy odbiorze (płatne Dostawcy) – w dniu doręczenia przesyłki,

 

b. przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy nr 60 1140 2004 0000 3502 5478 6319, prowadzone przez mBank Oddział Bankowości Detalicznej;

 

c. płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu Przelewy24 - możliwa jest płatność kartą płatniczą lub przy pomocy bankowości on-line - w dniu złożenia Zamówienia. Płatności drogą elektroniczną obsługiwane są przez serwis Przlewy24 należący do Grupy DialCom24. Więcej na temat sposobu realizacji płatności przeczytać można na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl/.

 

d. gotówką w siedzibie Sprzedawcy w przypadku odbioru osobistego - od poniedziałku do

piątku w godz.: 10.00-15.00 – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

 

§ 7. DOSTAWA

 

1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu zamówienia w pozycji "Dane do wysyłki".

 

2. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Klient zobowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Stosownie do art. 74 ust. 3 Ustawy Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173) po odbiorze przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.

 

3. Zapłata za Towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za  pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego Towaru i prowadzi je pracownik Dostawcy.

 

4. Koszt dostarczenia zamówionego Towaru każdorazowo podawany jest podczas składania

Zamówienia przez Klienta na Stronie internetowej.

 

5. Termin dostawy zamówionych Towarów wynosi do 14 dni roboczych od daty złożenia

Zamówienia.

 

6. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy po potwierdzeniu przez Sklep skompletowania Zamówienia oraz wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Towar można odebrać w siedzibie Sprzedawcy, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru, w Dni Robocze (powszednie) w godz. 10.00 – 15.00.

 

7. Sprzedawca dołącza do Dostawy fakturę VAT lub paragon obejmującą przedmiot Zamówienia.

 

8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, wskazanym w formularzu zamówienia w pozycji "Dane do wysyłki", Dostawca pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za zamówiony Towar, który może zostać odebrany przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy albo ponownie przesłany do Klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki. W związku z sytuacją opisaną w poprzednim zdaniu możliwa będzie koniecznością dokonania dodatkowej opłaty z tytułu ponownej wysyłki towaru do Klienta. O fakcie tym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Do opłat dodatkowych zostanie wystawiona faktura VAT lub paragon.

 

 

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

 

1.Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin biegnie od dnia zawarcia umowy, a w przypadku gdy na Sprzedawcy spoczywa obowiązek dostarczenia rzeczy – od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta.

 

2. W przypadku Zamówień obejmujących Towary zróżnicowane co do prawa do odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w powyższym terminie

wyłącznie od części Umowy sprzedaży Towarów, co do których takie prawo mu przysługuje.

  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być zredagowane przy użyciu następującego

wzorca: „Adresat: EVO ATELIER BOŻENA GOLANOWSKA ul. Aleksandra Majkowskiego  12, 81-214 Gdynia,  numer telefonu: 516 06 62 44. Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy  następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*), Dane FAKTURY, Imię i nazwisko konsumenta, Adres konsumenta, Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej), Data.”. Konsument może również posłużyć się wzorem zamieszczonym powyżej albo określonym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

4. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia na adres Sprzedawcy, lub e-mailem: sklep@evolashes.pl przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

 

7. W razie skutecznego odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą,

a Klient będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym poza zmianami wynikającymi z konieczności stwierdzenia przez Klienta charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

8. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy sprzedaży zwrot Towaru powinien nastąpić łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy lub niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jego odstąpienia od umowy.

 

9. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Klientowi cenę Towaru, o ile została wcześniej zapłacona.

 

10. Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta. Sprzedawca może odmówić odbioru Towaru

zwracanego na koszt Sprzedawcy.

 

 

§ 9. REKLAMACJE TOWARÓW I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1.Klient ma prawo do reklamacji Towaru zamówionego w Sklepie. Z uwagi na specyfikację opakowania reklamacji nie uwzględnia się w stosunku do Towarów w formie płynnej tj. kleje, nautralizatory zapachów, odtłuszczacze oraz produkty pokrewne.  

 

2. Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczącego danego Towaru. Wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia, numeru faktury VAT lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.

 

3. Reklamacje należy kierować:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: sklep@evolashes.pl,

- pisemnie na adres usługodawcy: EVO ATELIER BOŻENA GOLANOWSKA ul. Aleksandra Majkowskiego  12, 81-214 Gdynia.

 

4. Klient może żądać w szczególności wymiany Towaru na nowy. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

5. Wraz z reklamacją Klient dostarcza do siedziby Sprzedawcy reklamowany Towar, kopię lub oryginał faktury VAT albo inny dowód zakupu.

 

6. Sklep zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

 

7. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

 

8. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary i nie świadczy usług posprzedażnych.

 

 

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

Umowy sprzedaży.

 

2. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

 

3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub poprawy/naprawy Sklepu internetowego.

 

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa;

 

b. szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa;

 

c. szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku stosowania / używania produktów zakupionych przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób nieodpowiedni;

 

d. szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami nieumyślnie.

 

 

§ 11. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 

1.Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 

2. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 

 

§ 12. POLITYKA PRYWATNOŚCI / DANE OSOBOWE

 

1. W celu realizacji Zamówienia wszelkie dane osobowe ujawnione w procesie zamówienia dostarczone przez Klienta będą zachowywane i przetwarzane przez Usługodawcę.

 

2. Ujawnione dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając przekazanie

danych Klienta do Dostawcy w celu realizacji Umowy.

 

3. Dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte na pierwsze żądanie Klienta zgłoszone w formie

pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

4. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) Sklep oświadcza, że:

a. administratorem danych jest EVO ATELIER BOŻENA GOLANOWSKA ul. Aleksandra Majkowskiego 12, 81-214 Gdynia;

b. dane są zbierane w celu realizacji Zamówienia;

c. dane nie będą udostępniane osobom trzecim;

d. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany;

e. podanie danych jest dobrowolne.

 

5. Złożenie Zamówienia na Stronie internetowej powoduje konieczność wskazania przez Klienta danych osobowych. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

 

6. Informacje handlowe mogą być wysyłane zarejestrowanym Klientom, poprzez Newsletter. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może być przez Klienta w każdym czasie odwołana, co skutkuje niezwłocznym zaprzestaniem przesyłania tych informacji przez Sprzedawcę. Odwołanie od wysyłania Newsletter’a następuje poprzez powiadomienie Usługodawcy, o chęci zaprzestania otrzymywania informacji handlowych, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@evolashes.pl.

 

7. Sprzedawca zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

 

§ 13. PLIKI COOKIES

 

1. Sprzedawca wykorzystuje technologię Plików Cookies. Pliki Cookies zamieszczane są także przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, świadczące usługi reklamowe i analityczne.

 

2. Pliki Cookies wykorzystywane są do:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Sprzedawcy do preferencji Klienta,

b. tworzenia statystyk wykorzystywania serwisów,

c. dostarczania odpowiednich treści reklamowych.

 

3. Serwis internetowy Sklepu zamieszcza na urządzeniu Użytkownika pliki cookies, tylko w przypadku, gdy przeglądarka z której korzysta umożliwia takie działania. Zgoda na  zapisywanie plików cookies wyrażona przez Użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której korzysta z serwisu internetowego Sklepu, jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików przez ten serwis zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości serwisu internetowego Sklepu lub na stronie internetowej producenta przeglądarki. Wyłączenie plików Cookies uniemożliwia korzystanie z serwisu internetowego Sklepu.

 

 

 

§ 15. Nawiązanie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych

 

1.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana między Klientem a Sprzedawcą z chwilą złożenia Zamówienia, w którym Klient wskazuje adres e-mail.

 

2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez wypowiedzenie w każdym czasie i bez podania przyczyn.

 

3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług elektronicznych dokonywane jest pocztą

elektroniczną na adres e-mail drugiej strony.

 

 

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu, przy czym ewentualne zmiany Regulaminu nie dotyczą Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu.

 

2. Wszystkie Zamówienia złożone przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie

Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

 

3. Umowy zawierane są w języku polskim.

 

4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych

postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła,

która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oraz Kodeksu cywilnego.

 

6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.

 

7. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. Sprzedawca informuje o możliwości rozstrzygania sporów przed stałymi polubownymi sądami konsumenckim działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

 

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018 roku.

Polityka Prywatności

Informacje o Administratorze

ADMINISTRATOREM DANYCH JEST EVO ATELIER BOŻENA GOLANOWSKA ul. Aleksandra Majkowskiego 12, 81-214 Gdynia.

Administrator współpracuje z Dostawcami – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Sprzedawcy, z którymi Klient za pomocą evolashes.pl, może zawrzeć umowę przewozu lub obsługi administracyjnej sklepu. Przetwarzanie danych osobowych przez  Dostawcę odbywa się zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych ustanowionymi przez te podmioty. Dane osobowe nie będą przekazywane innym osobom trzecim, wyłączając przekazanie danych Klienta do Dostawcy  w celu realizacji umowy.

Obowiązki informacyjne Administratora

1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne EVO ATELIER BOŻENA GOLANOWSKA  wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO).

2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12 RODO.

3. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych (sklep@evolashes.pl).

  

Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.

1.Użytkownik  sklepu Evolashes może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych poprzez korespondencję listowną lub elektroniczną korzystając z adresu e-mail : sklep@evolashes.pl.

 

Postanowienia ogólne

1. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności  osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył zabezpieczenia szyfrowania danych, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania się przez niego do określonych Regulaminie sklepu Evolashes, w szczególności nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim.  Po stronie Użytkownika sklepu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie rejestracji konta w serwisie i ich aktualizacja.

3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018  2018 r. o ochronie danych osobowych  i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

 

Cel, podstawa  i zakres przetwarzanie danych osobowych.

Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę:

1. Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży, w tym obsługa płatności, komunikacja z użytkownikiem serwisu w związku z realizowaną usługą; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy);

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

a) Dane osobowe posiadacza konta i dane związane z korzystaniem przez użytkownika z usług serwisu za pośrednictwem tego konta: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe odbiorcy przesyłki, dane opisujące status przesyłki wysyłanej za pośrednictwem serwisu, dane dot. płatności związanej z realizacją usługi, adresy do komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. Twitter, Facebook);

b) Dane osobowe zawarte w książce adresowej Użytkownika serwisu (wprowadzane i administrowane przez Użytkownika): imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

2. Weryfikacja tożsamości i wiarygodności użytkownika serwisu – jest zespołem czynności przed zawarciem lub wykonaniem umowy, a także w trakcie postępowania reklamacyjnego mającym na celu zapobieganie wykorzystania serwisu w celach przestępczych, w szczególności działaniem na szkodę administratora serwisu i osób trzecich; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią);

3. Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną Usługą Elektroniczną, w tym pośredniczenie w przekazywaniu roszczeń reklamacyjnych do Partnera; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu), powód i dane przedmiotu reklamacji.

4. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy, w tym newsletter - podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią).

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

W przypadku newslettera oraz innych form reklamy świadczonych drogą elektroniczną – wymagana jest zgoda Użytkownika wynikająca z odpowiednich przepisów. 

5. Zapewnienie bezpieczeństwa serwisu i ochrony danych jego użytkowników – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią).

Sprzedawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem ze Sklepu (np. liczbę Klientów) do generowania statystyk korzystania ze Sklepu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających ze Sklepu.

Udostępnianie danych osobowych.

1. W związku z realizacją podstawowych swoich funkcji serwis, Usługodawca udostępnia każdorazowo dane osobowe jednemu z Dostawców świadczących usługi przewozowe, kurierskie lub pocztowe.

2. Dane użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej  mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, sms lub mms. Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.

3. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.

4. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku  udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub w oparciu o obowiązek prawny.

Okresy przetwarzania danych osobowych 

1. Dane osobowe użytkownika serwisu  mogą być przechowywane:

1. Dane osobowe przypisane do  konta Użytkownika w serwisie – przez cały czas aktywności konta (trwania umowy) oraz przez okres 10 lat po jej wygaśnięciu w postaci archiwalnej (zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego w przedmiocie przedawnienia roszczeń).

2. Dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Użytkownika serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.

3. Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w  odpowiednich księgach rachunkowych – co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej,  zgodnie z postanowieniami m.in. ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości.

4. Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń. 

     

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane sklep Evolashes.pl. przysługuje:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;

- prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),

- prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych  - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,

- prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

 

Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych.

1. Podanie danych osobowych przy rejestracji w serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy na korzystanie z funkcjonalności sklepu Evolashes.

2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej oferty usług i bonusów oferowanych przez Administratora danych.